สายด่วนผู้บริหาร : 085-5349444
....::: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน :::....

ช่องทางการร้องเรียน

  ข้อมูล อบต.แม่ต้าน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    อำนาจหน้าที่ อบต.แม่ต้าน
    ข้อมูลทั่วไป
    โครงสร้าง อบต.แม่ต้าน
    คณะผู้บริหาร
    สภา อบต.แม่ต้าน
    บุคลากร
    ตราสัญลักษณ์ อบต.แม่ต้าน
    ข้อมูลการติดต่อ
  
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนดำเนินงาน
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
    ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    รายงานทางการเงิน
    สถิติ
    การป้องกันการทุจริต
    ประกาศ อบต.แม่ต้าน
    การแสดงประมาณราคากลาง
    แผนการจัดหาพัสดุ 2559
    แผนการจัดหาพัสดุ 2560
    แผนการจัดหาพัสดุ 2561
    แผนการจัดหาพัสดุ 2566
    แผนอัตรากำลัง 2558 - 2560
    แผนอัตรากำลัง 2561 - 2563
    คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
        การทุจริตสี่ปี 2561-2564
    รายงานผลการดำเนินงานตาม
        แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
        การทุจริตภาครัฐ 2561-2564

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2562

    คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน 2560
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต
    แนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียน
    ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
    ข้อมูลเชิงสถิติ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
    คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต
    คู่มือปฏิบัติงานของ จนท.ด้านงาน ปภ.
    คู่มือปฏิบัติงานของ การเลื่อนเงินเดือนครูฯ
  การประเมินคุณภาพการให้บริการ
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2561
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2562
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2563
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2564
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2565
  แบบฟอร์มคำร้อง
    คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
        ร้องทุกข์

    แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
        ของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

    แบบคำร้องทั่วไป
    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อปท.
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
      และประเมินผลของ อปท.[e-Plan]
    ระบบบันทึกบัญชี [e-LAAS]
    ระบบข้อมูลเลือกตั้ง[ele]
    ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.[welfare]
    ระบบข้อมูลกลาง อปท.[Info]
    ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น [sis]
    ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.[ccis]
    สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น

  สาระความรู้แก่ประชาชน
    การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
(อ่านต่อ >>>


(อ่านต่อ >>>
(อ่านต่อ >>>

รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมสภาฯ
     รายงานการประชุมผู้บริหาร
     รายงานการประชุมพนักงาน
e-Service บริการออนไลน์
     แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น
     แบบร้องเรียนการทุจริต
     แบบประเมินความพึงพอใจ
     แบบขอรับบริการออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่ 433 หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ 0-5503-9985 โทรสาร 0-5503-9985
E-mail :
433@maetanlocal.go.th