- ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2546
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2555
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ควบคุมการแต่งผม พ.ศ.2555
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2546
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมุลฝอย พ.ศ.2561
   - ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2558
   - คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542
   - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่2)2549
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
   - พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
     ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 พ.ศ.2553
   - ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน สิงหาคม 2559
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2558
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2557
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2556
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2555
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2554
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2553
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน เมษายน 2552
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2551
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มิถุนายน 2550
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน เมษายน 2561
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน เมษายน 2560
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2559
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน สิงหาคม 2558
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2558
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557
   - ราคามาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561