บัญชีราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกงใน 21 มีนาคม 2560  
  บัญชีราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ห้วยตะบึโหย่ 15 มีนาคม 2560  
  บัญชีราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
  ที่มาของการกำหนดราคากลาง โครงการ ถนน คสล.ม.3 บ้านมะโอโกร 26 ธันวาคม 2559  
  ที่มาของการกำหนดราคากลาง โครงการ ถนน คสล.ม.3 บ้านแม่ต้อคี 6 ธันวาคม 2559  
  บัญชีราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี 6 ธันวาคม 2559  
  บัญชีราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง 6 ธันวาคม 2559