เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน มัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  
  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
  เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
  เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนพาณิชย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจำปี ๒๕๕๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
             กรณีปรับลดระยะเวลา ประจำปี ๒๕๕๗
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอใบอนุญาติตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจำปี ๒๕๕๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
  เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
              และแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
  เรื่อง ปรับปรุงระดับตำแหน่งปลัด อบต. ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอใบอนุญาตตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.แม่ต้าน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้านให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอใบอนุญาติตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕  
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง ควบคุมการแต่งผม พ.ศ.๒๕๕๕ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง มอบอำนาจให้ รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน นายกฯ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบฯ ๖ มกราคม ๒๕๕๕  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง มอบอำนาจของนายก.อบต. ให้ปลัด.อบต. ปฏิบัติราชการแทน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.แม่ต้าน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ๕ มกราคม ๒๕๕๔  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๒๕๕๔ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวาลการให้บริการประชาชน ๒๕๕๔ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านการขอรับเบี้ยยังชีพ ๒๕๕๓ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
  เรื่อง การกำหนดระยะเวาลการให้บริการประชาชน ๒๕๕๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  
 

 

 

 
 
       

 

我们都可以是美丽女人,粉嫩公主酒酿蛋不仅帮助女性们有更好的丰胸享受丰胸产品,还以原汁原味的来帮助女性塑造健康美体,美容养颜的作用也会比较好丰胸粉嫩公主酒酿蛋,让广大女性们都可以有更好的养生效果,既可以养颜也可以丰胸丰胸产品粉嫩公主,无论是那种年龄层的女性都可以尝试。哺乳后如何丰胸?粉嫩公主酒酿蛋,美味吃出健康,吃出傲人“事业线”最有效丰胸产品