Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - 039

Pages: [1]
1
รายงานการประชุมสภาวิสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
Download File PDF

Download File PDF














2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Download File PDF

Download File PDF














3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเ��อท่าสองยาง จังหวัดตาก




Download File PDF


http://www.maetanlocal.go.th/File/Satisfaction/Satisfaction.pdf


4
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559
Download File PDF































6
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF



















7
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF













8
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF













9
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF





















10
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
Download File PDF

Download File PDF











11
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF












12
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF













17
ขอบคุณทุกท่าน ให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

19
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Download File PDF










23
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

Download File PDF


















26
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

Download File PDF













27
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

Download File PDF














28
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

Download File PDF
















31
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

Download File PDF

Download File PDF




















32
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

Download File PDF

Download File PDF























33
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

Download File PDF

Download File PDF


























34
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

Download File PDF

Download File PDF















35
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

Download File PDF

Download File PDF























36
ข้อมูล Asian / กฎบัตรอาเซียน
« on: May 24, 2015, 11:44:02 pm »

37
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ



ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้

http://www.siamaec.com/aec/info-bru.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-bru.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/CambodiaTrade%20and%20Investment%20Handbook.pdf<<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>>http://www.siamaec.com/aec/info-cam.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Indonesia%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-indo.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-indo.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Laos%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-laos.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-laos.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Malaysia%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-malay.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-malay.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Burma%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-myan.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Philippine%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-phil.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-phil.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Singapore%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-sing.pdf <<–
เกร็ดความรู้อื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/tip-sing.pdf <<–

http://112.121.130.150/aec/attachments/article/318/Vietnam%20Trade%20and%20Investment%20Handbook.pdf <<–
ข้อมูลด้านอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.siamaec.com/aec/info-viet.pdf <<–

www.thai-aec.com

38


Asean Economic Community History
http://www.thai-aec.com/file/asean-history.pdfhttp://www.thai-aec.com/file/asean-info.pdf <<–
– Asean คืออะไร คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.thai-aec.com/418 <<–
– AEC คืออะไร คลิ๊กที่นี่ –>> http://www.thai-aec.com/41 <<–

บทความโดย www.thai-aec.com

39
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ต้าน ร่วมกับชุดทหารพราน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โรงเรียนบ้านแม่โพ ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

41
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร. 2547

42
คณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร

44
ประกาศผลการเลือกตั้ง สถ.15 และ ผถ.15
สามารถ Download ได้ตาม link นี้ครับ

https://drive.google.com/file/d/0B8BT3wSdHU7-ZnozcnNoTUNtVUk/edit?usp=sharing

File PDF นะครับ

45
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1 และ ส.ถ.1


46
อบต.แม่ต้าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้






โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์นี้ >> http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/index.php?action=dlattach;topic=44.0;attach=25 <<

Pages: [1]