อบต.แม่ต้าน

งานสารบัญ 2562

[1] หนังสือรับ 2562

[2] หนังสือส่ง 2562

[3] บันทึกข้อความ 2562

[4] ประกาศ 2562

[5] คำสั่ง 2562

หมวดหมู่ทั่วไป

[6] แผนพัฒนาท้องถิ่น

[7] งานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

[8] แผนการดำเนินงาน

[9] ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย

[-] ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

[-] รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

[-] ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[-] การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

[-] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

[-] สถิติ

[-] แสดงผลข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

[-] การป้องกันการทุจริต

[-] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[-] รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

[-] แผนอัตรากำลัง

[-] การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

[-] ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

[-] คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

[-] สำรวจความต้องการของประชาชน

[-] รายงานการประชุมสภา

[-] ข้อมูล Asian

[-] การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ต้าน

[-] เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

[-] รูปภาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

[-] ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

[-] ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

[-] ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

[-] การมอบหมายหน้าที่ ภายใน อบต.แม่ต้าน

[-] สปสช.อบต.แม่ต้าน

[-] แนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียน

[-] คู่มือการปฏิบัติงาน

[-] ตลาด

[-] งานกีฬาและนันทนาการ

[-] กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

[-] รายงานทางการเงิน

[-] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[-] Other

การประเมิน ITA

[-] การประเมิน ITA 2563

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม