ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือรับ 2562

ระบบ BackOffice อบต.แม่ต้าน : เอกสารราชการ2562

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน เรื่อง ข...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2019, 10:29:34 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือส่ง 2562

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกข้อความ 2562

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ 2562

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่ง 2562

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน 2
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2022, 10:00:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนพัฒนาสามปี

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แผนพัฒนา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2023, 12:30:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

งานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ฐานข้อมู...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2023, 12:34:22 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานผล...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 11:24:11 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย อบต.แม่ต้าน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ข้อบัญญั...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2023, 10:17:36 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ข้อบัญญั...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2023, 10:33:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ต้าน

5 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน Re: รายงาน...
เมื่อ มีนาคม 10, 2022, 02:01:12 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน การประเม...
เมื่อ เมษายน 10, 2023, 10:57:22 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่ต้าน

70 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานผล...
เมื่อ เมษายน 10, 2023, 07:48:20 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของ อบต.แม่ต้าน

13 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน Re: สรุปผล...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2021, 03:05:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.แม่ต้าน

16 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน Re: รายงาน...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 02:27:05 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ สถิติ

สถิติผู้มาขอรับบริการ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ข้อมูลเช...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 11:49:29 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ แสดงผลข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

แสดงผลข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แสดงผลข้...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 12:39:19 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต อบต.แม่ต้าน

32 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานผล...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 03:00:11 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน จัดประชุ...
เมื่อ มีนาคม 11, 2022, 11:13:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2559

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานผล...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2017, 08:36:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนอัตรากำลัง

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แผนอัตรา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2023, 02:33:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน การศึกษา...
เมื่อ กันยายน 04, 2017, 02:12:19 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน การสำรวจ...
เมื่อ มีนาคม 10, 2023, 10:37:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน การรับชำ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2016, 02:27:55 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรวจความต้องการของประชาชน

แบบสำรวจความต้องการของประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แบบสำรวจ...
เมื่อ พฤษภาคม 27, 2016, 10:48:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุมสภา

50 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานกา...
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2023, 01:00:22 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูล Asian

บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน กฎบัตรอา...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2015, 01:44:02 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ต้าน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน สถ.15 และ ผ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2013, 10:49:38 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แผนป้องก...
เมื่อ มิถุนายน 02, 2014, 04:19:30 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รูปภาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานผล...
เมื่อ ตุลาคม 12, 2016, 10:18:10 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ประกาศ ป...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2020, 08:58:58 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

คุณสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ ได้ที่บอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การมอบหมายหน้าที่ ภายใน อบต.แม่ต้าน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน กฎบัตรกา...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2023, 02:47:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ สปสช.อบต.แม่ต้าน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ อบต.แม่ต้าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน แนวปฏิบั...
เมื่อ มีนาคม 13, 2022, 12:41:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน คู่มือปฎ...
เมื่อ มีนาคม 10, 2023, 02:07:24 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตลาด

งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานกา...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2023, 11:01:12 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานกีฬาและนันทนาการ

ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ งานกีฬาและนันทนาการ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน จำนวนกิจ...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2023, 12:10:44 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ต้าน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ประกาศ ผ...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2023, 09:34:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานทางการเงิน

บอร์ด รายงานทางการเงิน

12 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานทา...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2023, 04:23:49 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน Re: สรุปผล...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2023, 11:37:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ Other

บอร์ดอื่นๆ

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน ประกาศ เ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2023, 04:15:40 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ การประเมิน ITA 2563

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อบต.แม่ต้าน
ใน รายงานกา...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2020, 10:49:09 pm

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

อบต.แม่ต้าน - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

476 กระทู้ ใน 370 หัวข้อ โดย 2 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ballball
กระทู้ล่าสุด: "Re: สรุปผล..." ( พฤศจิกายน 21, 2023, 11:37:47 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 143 (มกราคม 14, 2023, 01:31:22 pm)

女性在产后的饮食上应该注意营养补充,多吃含蛋白质丰富的食物丰胸方法,还有吃水类丰胸产品,蔬菜水果是必不可少的。其实这些食物不仅是在产后多吃丰胸产品,在产前怀孕的时候也要多吃。乳房的保养护理少不了与之息息相关的胸罩酒酿蛋丰胸产品,胸罩是保护乳房和维持乳房形态的帮手,所以产后乳房的保养在选择胸罩方面要很注意。其实从女性怀孕开始就应该根据胸部的变化来选择胸罩粉嫩公主,不要穿得太松也不要太紧。