รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

 
      ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาศที่ 1  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาศที่ 4  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

 
      ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 1 ปี     (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)  
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 4  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 3  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 2  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 1  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)  
      การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.แม่ต้าน  
      ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ต.ค.63 - มี.ค. 64  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาศที่ 2  
      แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาศที่ 1  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

 
      ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  
      รายงานการตรวจสอบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  
      ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  
  ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
      รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2555  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
  รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553  
  รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาศ 3 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 - 31 กันยายน 2553  
  รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาศ 2 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 พฤษภาคม 2553  
  รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาศ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มกราคม 2553