จ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน


นางสาวภัทรวดี แสนใจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนางอเทตยา แก้วภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุกฤตา สิงห์นันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าสิบโทนิคม ปันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเชาวฤทธิ์ สิทธิเวช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย พลเสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศุภกิจ เปี่ยมอยู่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธัญศญา ศรีธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเทอดศักดิ์ ทิพย์โรจน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเกษม ธรรมกร
พนักงานขับรถยนต์

นายสุธิพันธ์ กันธะรักษา
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤตนัย เจริญรัตน์
พนักงานวิทยุ

นางรุ่งเรือง อร่ามเรือง
ตกแต่งสวน

นายเจตน์สฤษฎ์ ศรีสิทธิกาย
คนงานทั่วไป

นายดวงดี ต๋าคำ
คนงานทั่วไป
นายกิ่ง บุญชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอารีรัตน์ ทองแย้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจงรักษ์ ใจมนต์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววิชุดา แก้วมณี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกันยารัตน์ พากเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณปภัช ดำรงสิทธิธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

นายจตุพงษ์ เจริญพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชัยรัตน์ อินทฉิม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุริยัน วงษ์แก้ว
ช่างก่อสร้าง

นายอุทิน ตานะเศรษฐ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายศรัณย์ ท้องฟ้าชมพู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวธัญญารัตน์ เอกวิญญา
คนงานทั่วไป


นางสาริศา อัคพิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัญชลี คุยดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุภัคนันท์ ขันธนิยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางประทิม สายชลคีรี
ครูชำนาญการ

นางสาวผ่องศรี ชื่นดวง
ครู
นางสาวธัญญาภรณ์ ดอนสกุลไพรขจี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุษบา ก้องไพรคีรี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวปัทมา มรดกพยัคฆ์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวพิมพ์ใจ กวีกันทร
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางบุษกร ปัญญาธิ
แม่ครัว

นางจันทร์ศรี ศรีภราดร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประพันธ์ แก้วปัญญาเพ็ญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุภาพร สิงห์ซงคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนจ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายสมชัย เทพบุญ
คนงานทั่วไปนางอเทตยา แก้วภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายสงกรานต์ เวียงแก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสหภาพ คีรีชมรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพงษ์ แม่ต้านสามัคคี
พนักงานจ้างเหมาบริการ