อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป

[1] รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

[2] การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

[3] ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

[4] คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

[5] สำรวจความต้องการของประชาชน

[6] รายงานการประชุมสา อบต.แม่ต้าน

[7] ข้อมูล Asian

[8] การเลือกตั้ง สมาชิกสาและนายก อบต.แม่ต้าน

[9] เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

[-] รูปาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

[-] ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

[-] ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

Additional options

Login

Go to full version