อบต.แม่ต้าน

งานสารบัญ 2562

[1] หนังสือรับ 2562

[2] หนังสือส่ง 2562

[3] บันทึกข้อความ 2562

[4] ประกาศ 2562

[5] คำสั่ง 2562

หมวดหมู่ทั่วไป

[6] ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย

[7] แผนการดำเนินงาน

[8] รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

[9] การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

[-] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

[-] สถิติ

[-] การป้องกันการทุจริต

[-] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[-] รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

[-] แผนอัตรากำลัง

[-] การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

[-] ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

[-] คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

[-] สำรวจความต้องการของประชาชน

[-] รายงานการประชุมสภา

[-] ข้อมูล Asian

[-] การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ต้าน

[-] เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

[-] รูปภาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

[-] ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

[-] ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

[-] ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

[-] Other

การประเมิน ITA

[-] การประเมิน ITA 2563

Additional options

Login

Go to full version