Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ที่ ตก 0005/10039
ลว 30 ก.ย. 2562
เรื่อง ขอส่งบัตรประจำตัวคนพิการ


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1830
ลว 7 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
2
จาก สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
ที่ ตก 52109/3272
ลว 2 ต.ค. 2562
เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 (กรณีผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้าน)


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1832
ลว 7 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
3
จาก โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ที่ ศธ 04056.0303/238
ลว 9 ต.ค. 2562
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1833
ลว 9 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
4
จาก สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/17318
ลว 23 ก.ย. 2562
เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1835
ลว 9 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
5
จาก อำเภอท่าสองยาง
ที่ ตก 0518.3/ว6790
ลว 7 ต.ค. 2562
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1837
ลว 10 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
6
จาก อำเภอท่าสองยาง
ที่ ตก 0518.1/ว6520
ลว 8 ต.ค. 2562
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1838
ลว 10 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
7
จาก อำเภอท่าสองยาง
ที่ ตก 0518.1/ว6519
ลว 8 ต.ค. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ศาลแรงงานภาค 6


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1839
ลว 10 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
8
จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก
ที่ ตก 0023.2/ว 1610
ลว 8 ต.ค. 2562
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1843
ลว 10 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
9
จาก อำเภอท่าสองยาง
ที่ ตก 0518.1/ว6542
ลว 10 ต.ค. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1845
ลว 11 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
10
จาก อำเภอท่าสองยาง
ที่ ตก.0518.1/ว6545
ลว 10 ต.ค. 2562
เรื่อง ส่งแผนการปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563


อบต.แม่ต้าน รับที่ 1847
ลว 11 ต.ค. 2562
จัดเก็บอยู่แฟ้ม หนังสือรับ 2562 (แฟ้มลำดับที่ 14)
Pages: [1] 2 3 ... 10
女性在产后的饮食上应该注意营养补充,多吃含蛋白质丰富的食物丰胸方法,还有吃水类丰胸产品,蔬菜水果是必不可少的。其实这些食物不仅是在产后多吃丰胸产品,在产前怀孕的时候也要多吃。乳房的保养护理少不了与之息息相关的胸罩酒酿蛋丰胸产品,胸罩是保护乳房和维持乳房形态的帮手,所以产后乳房的保养在选择胸罩方面要很注意。其实从女性怀孕开始就应该根据胸部的变化来选择胸罩粉嫩公主,不要穿得太松也不要太紧。