Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 8
1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบล
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ปีงบประมาณ 2561 - 2563


6
รายงานการประชุมส��าวิสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
Download File PDF

Download File PDF

8
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเ��อท่าสองยาง จังหวัดตาก
Download File PDF


http://www.maetanlocal.go.th/File/Satisfaction/Satisfaction.pdf

9
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559
Download File PDF


Pages: [1] 2 3 ... 8