Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 7
1
รายงานการประชุมสภาวิสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
Download File PDF

Download File PDF

2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Download File PDF

Download File PDF

3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเ��อท่าสองยาง จังหวัดตาก
Download File PDF


http://www.maetanlocal.go.th/File/Satisfaction/Satisfaction.pdf

4
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559
Download File PDF


6
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF


7
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF
8
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF
9
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559
Download File PDF

Download File PDF
10
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
Download File PDF

Download File PDF


Pages: [1] 2 3 ... 7