No New Posts หนังสือรับ 2562

ระบบ BackOffice อบต.แม่ต้าน : เอกสารราชการ2562

53 Posts
53 Topics

Last post by 039
in เรื่อง ข...
on November 24, 2019, 10:29:34 pm

No New Posts หนังสือส่ง 2562

0 Posts
0 Topics

No New Posts บันทึกข้อความ 2562

0 Posts
0 Topics

No New Posts ประกาศ 2562

0 Posts
0 Topics

No New Posts คำสั่ง 2562

0 Posts
0 Topics

No New Posts ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย อบต.แม่ต้าน

12 Posts
12 Topics

Last post by 039
in ข้อบัญญั...
on April 28, 2021, 03:57:25 pm

No New Posts แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน อบต.แม่ต้าน

8 Posts
8 Topics

Last post by 039
in รายงานกำ...
on April 29, 2021, 02:54:24 pm

No New Posts รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่ต้าน

4 Posts
3 Topics

Last post by 039
in Re: รายงาน...
on April 29, 2021, 10:38:36 am

No New Posts การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่ต้าน

26 Posts
4 Topics

Last post by 039
in Re: นโยบาย...
on April 30, 2021, 04:12:49 pm

No New Posts การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของ อบต.แม่ต้าน

13 Posts
7 Topics

Last post by 039
in Re: สรุปผล...
on May 17, 2021, 03:05:38 pm

No New Posts แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.แม่ต้าน

4 Posts
4 Topics

Last post by 039
in รายงานผล...
on April 28, 2021, 03:51:03 pm

No New Posts สถิติ

สถิติผู้มาขอรับบริการ

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in สรุปสถิต...
on April 29, 2021, 09:35:58 am

No New Posts การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต อบต.แม่ต้าน

6 Posts
6 Topics

Last post by 039
in เจตจำนงส...
on April 29, 2021, 10:51:38 am

No New Posts การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2 Posts
2 Topics

Last post by 039
in จัดประชุ...
on April 29, 2021, 11:30:03 am

No New Posts รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2559

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in รายงานผล...
on July 04, 2017, 08:36:08 am

No New Posts แผนอัตรากำลัง

2 Posts
2 Topics

Last post by 039
in แผนอัตรา...
on July 29, 2020, 01:04:19 pm

No New Posts การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in การศึกษา...
on September 04, 2017, 02:12:19 pm

No New Posts ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

4 Posts
4 Topics

Last post by 039
in การสำรวจ...
on June 30, 2019, 10:17:41 pm

No New Posts คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

13 Posts
13 Topics

Last post by 039
in การรับชำ...
on May 25, 2016, 02:27:55 pm

No New Posts สำรวจความต้องการของประชาชน

แบบสำรวจความต้องการของประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in แบบสำรวจ...
on May 27, 2016, 10:48:32 am

No New Posts รายงานการประชุมสภา

32 Posts
31 Topics

Last post by 039
in รายงานกา...
on June 30, 2020, 07:13:36 am

No New Posts ข้อมูล Asian

บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 Posts
3 Topics

Last post by 039
in กฎบัตรอา...
on May 25, 2015, 01:44:02 pm

No New Posts การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ต้าน

2 Posts
2 Topics

Last post by 039
in สถ.15 และ ผ...
on October 29, 2013, 10:49:38 am

No New Posts เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

4 Posts
4 Topics

Last post by 039
in แผนป้องก...
on June 02, 2014, 04:19:30 pm

No New Posts รูปภาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

6 Posts
6 Topics

Last post by 039
in รายงานผล...
on October 12, 2016, 10:18:10 am

No New Posts ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน

17 Posts
17 Topics

Last post by 039
in ประกาศ ป...
on August 18, 2020, 08:58:58 am

No New Posts ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

คุณสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ ได้ที่บอร์ดนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

0 Posts
0 Topics

No New Posts Other

บอร์ดอื่นๆ

6 Posts
6 Topics

Last post by 039
in ข้อบัญญั...
on July 20, 2020, 09:23:44 pm

No New Posts การประเมิน ITA 2563

17 Posts
17 Topics

Last post by 039
in รายงานกา...
on July 13, 2020, 10:49:09 pm

  • No New Posts
  • Redirect Board

อบต.แม่ต้าน - Info Center

Forum Stats Forum Stats

255 Posts in 225 Topics by 2 Members. Latest Member: ballball
Latest Post: "Re: สรุปผล..." ( May 17, 2021, 03:05:38 pm )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

3 Guests, 0 Users

Most Online Today: 6. Most Online Ever: 25 (August 19, 2020, 10:04:48 am)

女性在产后的饮食上应该注意营养补充,多吃含蛋白质丰富的食物丰胸方法,还有吃水类丰胸产品,蔬菜水果是必不可少的。其实这些食物不仅是在产后多吃丰胸产品,在产前怀孕的时候也要多吃。乳房的保养护理少不了与之息息相关的胸罩酒酿蛋丰胸产品,胸罩是保护乳房和维持乳房形态的帮手,所以产后乳房的保养在选择胸罩方面要很注意。其实从女性怀孕开始就应该根据胸部的变化来选择胸罩粉嫩公主,不要穿得太松也不要太紧。