No New Posts รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2559

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in รายงานผล...
on July 03, 2017, 06:36:08 pm

No New Posts แผนอัตรากำลัง

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in แผนอัตรา...
on June 08, 2018, 07:54:28 am

No New Posts การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in การศึกษา...
on September 04, 2017, 12:12:19 am

No New Posts ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in ผลการประ...
on July 02, 2017, 10:36:25 pm

No New Posts คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

13 Posts
13 Topics

Last post by 039
in การรับชำ...
on May 25, 2016, 12:27:55 am

No New Posts สำรวจความต้องการของประชาชน

แบบสำรวจความต้องการของประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

1 Posts
1 Topics

Last post by 039
in แบบสำรวจ...
on May 26, 2016, 08:48:32 pm

No New Posts รายงานการประชุมสภา

25 Posts
25 Topics

Last post by 039
in รายงานกา...
on June 12, 2019, 01:01:06 am

No New Posts ข้อมูล Asian

บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 Posts
3 Topics

Last post by 039
in กฎบัตรอา...
on May 24, 2015, 11:44:02 pm

No New Posts การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ต้านการอนุญาต ย้าย แก้ไข

2 Posts
2 Topics

Last post by 039
in สถ.15 และ ผ...
on October 28, 2013, 08:49:38 pm

No New Posts เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

4 Posts
4 Topics

Last post by 039
in แผนป้องก...
on June 02, 2014, 02:19:30 am

No New Posts รูปภาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้านการอนุญาต ย้าย แก้ไข

6 Posts
6 Topics

Last post by 039
in รายงานผล...
on October 11, 2016, 08:18:10 pm

No New Posts ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน

2 Posts
2 Topics

Last post by 039
in กกกกก
on June 23, 2016, 10:46:44 pm

No New Posts ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

คุณสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ ได้ที่บอร์ดนี้

0 Posts
0 Topics

  • No New Posts
  • Redirect Board

อบต.แม่ต้าน - Info Center

Forum Stats Forum Stats

77 Posts in 77 Topics by 2 Members. Latest Member: ballball
Latest Post: "รายงานกา..." ( June 12, 2019, 01:01:06 am )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 2. Most Online Ever: 19 (October 17, 2018, 06:26:35 pm)