แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 11 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 27 พฤศจิกายน 2561
การกำหนดเกณฑ์การใข้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ 6 กันยายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กันยายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กันยายน 2561
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ถนน คสล.ม.8 16 สิงหาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนส่วนกลาง 16 กรกฎาคม 2561
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน โดยวิธีคัดเลือก 2 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2651 21 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 27 เมษายน 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 18 เมษายน 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7-ม.8 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31 มกราคม 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31 มกราคม 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 มกราคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 29 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23 มกราคม 2561
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 22 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 16 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 9 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 9 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 22 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวันฯ 13 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูล ราคากลาง โครงการปรับปรุงบ้านพักฯ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29 กันยายน 2560
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561 29 กันยายน 2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 4 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560) 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แม่ต้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน 14 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 11 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 21 มิถุนายน 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุฯ 27 เมษายน 2560
ประกาศ เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง 21 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 31 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 26 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 25 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 10 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตะพิโจ 26 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านมะโอโกร 26 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 8 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21 ตุลาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21 ตุลาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ประปาภูเขา ม.9) 5 กันยายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ลานอเนกประสงค์) 29 สิงหาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ฝายน้ำล้น.ม.8) 4 สิงหาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
(ปรับปรุงระบบประปาภูเขา)
31 มิถุนายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.3) 23 มิถุนายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (โครงการต่อเติม
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ)
18 พฤษภาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.6) 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.4) 29 เมษายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.10) 10 เมษายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.7) 21 มีนาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.1) 16 มีนาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนนคสล.ม.2) 15 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 26 มกราคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 8 มกราคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (สนามกีฬาฯ) 9 ธันวาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ปรับปรุงบ้านพัก) 16 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 16 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ (ครั้งที่ 2) 14 กันยายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ 28 สิงหาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 14 กรกฎาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 24 เมษายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 เมษายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 31 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 25 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 9 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 มกราคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20 มกราคม 2558
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 28 ตุลาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 24 ตุลาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 มีนาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 25 ตุลาคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 14 ตุลาคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ 17 มกราคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15 ตุลาคม 2555
เปลี่ยนแปลงการเปิดซองสอบราคาตามโครงการงานก่อสร้างฯ 6 กันยายน 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 สิงหาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 16 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 มีนาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ 6 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายฯ 20 กันยายน 2554
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 19 กันยายน 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ถนน คสล. ม.3) 3 สิงหาคม 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 22 เมษายน 2554
ประกาศ เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง 10 มีนาคม 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 29 พฤศจิกายน 2556