องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ต้าน โดยจ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน ปลัด อบต.แม่ต้าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวรเมธ แหวนสวรรค์ ประธานสภา อบต.แม่ต้าน
เป็นประธานในการเปิด