ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กดอย ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ต้อคี หมู่ที่ ๓ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็ก
ที่อยู่ห่างไกลบนพื้นที่สูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างความสนุนสนานและพัฒนาการของเด็ก
ต่อไป