สายด่วนผู้บริหาร : 08-5731-4087
....:::: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ::::....

ช่องทางการร้องเรียน

  ข้อมูล อบต.แม่ต้าน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    อำนาจหน้าที่ อบต.แม่ตาน
    ข้อมูลทั่วไป
    รายงานทางการเงิน
    โครงสร้าง อบต.แม่ต้าน
    คณะผู้บริหาร
    สภา อบต.แม่ต้าน
    บุคลากร
    ตราสัญลักษณ์ อบต.แม่ต้าน
    ข้อมูลการติดต่อ
  คำสั่ง / ประกาศ /แผน
    ประกาศ อบต.แม่ต้าน
    การแสดงประมาณราคากลาง
    แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
    แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561
    แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
    แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
    แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
    แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
    แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
    แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
    แผนการจัดหาพัสดุ 2559
    แผนการจัดหาพัสดุ 2560
    แผนการจัดหาพัสดุ 2561
    แผนอัตรากำลัง 2558-2560
    แผนอัตรากำลัง 2561-2563
    แผนอัตรากำลัง 2561-2563 (เพิ่มเติม2)
    คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
        การทุจริตสี่ปี 2561-2564
    รายงานผลการดำเนินงานตาม
        แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
        การทุจริตภาครัฐ 2561-2564

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

    รายงานการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาประจำปี 2562

    คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน 2560
    ข้อบัญญัติ ฯ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
      การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
      การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      ตลาด สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
      การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
      การควบคุมการแต่งผม
      การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
      หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
      การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 2561
  แบบฟอร์มคำร้อง
    คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
        ร้องทุกข์

    แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
        ของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

    แบบคำร้องทั่วไป
    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อปท.
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
      และประเมินผลของ อปท.[e-Plan]
    ระบบบันทึกบัญชี [e-LAAS]
    ระบบข้อมูลเลือกตั้ง[ele]
    ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.[welfare]
    ระบบข้อมูลกลาง อปท.[Info]
    ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น [sis]
    ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.[ccis]
    สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม
(อ่านต่อ >>>

(อ่านต่อ >>>

(อ่านต่อ >>>
OTOP
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมสภาฯ
     รายงานการประชุมผู้บริหาร
     รายงานการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่ 433 หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ 0-5503-9985 โทรสาร 0-5503-9985
E-mail :
433@maetanlocal.go.th